kontakt

Dane teleadresowe

Biuro w Warszawie

ul. Ogrodowa 37 lok. 24 (II p.)

00-873 WARSZAWA

tel.: +48 797 716 347

mail: hello@vando.pl


VandO sp. z o.o., ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 WARSZAWA.

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000795794, NIP 9512485790, REGON 383519952, Kapitał zakładowy 5 000,00 ZŁ.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

  1. Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest VandO sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 WARSZAWA.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Będziemy przetwarzali Państwa dane, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a takim interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 1 rok
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty uczestniczące w udzieleniu odpowiedzi.
  6. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych
  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie będzie skutkowało brakiem odpowiedzi na zapytanie.