Regulamin projektów otwartych Vando Sp. z o.o.

z dnia 2019-08-26

I. ORGANIZATOR

Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790.

II. DEFINICJE

 1. Projekt otwarty – warsztat, na który może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem warsztatów, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie www.vando.pl, zwane dalej Projektem otwartym.
 2. Organizator – Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790
 3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za projekt otwarty, delegująca Uczestnika projektu otwartego, oraz która wysłała kartę zgłoszenia na projekt otwarty.
 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w projekcie otwartym.
 5. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w projekcie otwartym.
 6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego formularz, dostępny on-line na stronie vando.pl.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W projekcie otwartym

 1. Projekty otwarte przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Terminy, tematy projektów otwartych oraz ceny umieszczane są na stronie vando.pl w menu „Projekty otwarte - kalendarz”.
 3. Podstawą uczestnictwa w projekcie otwartym jest zapoznanie się z Regulaminem Projektów Otwartych oraz przesłanie Zgłoszenia na wybrany projekt otwarty. Zgłoszenie dostępne jest na stronie vando.pl przy poszczególnych projektach otwartych.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia, Organizator wysyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Zgłaszający może warunkowo zmienić projekt otwarty, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:

IV. ZAKRES USŁUGI

 1. Organizator realizuje projekt otwarty zgodnie z programem oraz usługami dodatkowymi dostępnymi na stronie internetowej vando.pl. Schemat prowadzenia projektów otwartych jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.
 2. Organizator wyznacza do realizacji projektu otwartego trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 3. Projekty otwarte odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 4. Projekty otwarte mają charakter warsztatowy i prowadzone są z użyciem odpowiednich dla danego programu metod nauczania.
 5. Uczestnik projektu otwartego otrzymuje w cenie materiały warsztatowe, certyfikat ukończenia projektu otwartego oraz wyżywienie (kawa, herbata, ciasteczka, lunch).
 6. Uczestnik otrzymuje aktualną agendę projektu otwartego wraz z materiałami warsztatowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia projektu otwartego.
 7. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu projektu otwartego ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość projektu otwartego.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty za projekt otwarty zgodna jest z obowiązującym cennikiem projektów otwartych zamieszczonym na stronie vando.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych indywidualnie Zgłaszającemu.
 2. Cena projektu otwartego obejmuje: koszt warsztatu dla jednej osoby, materiały warsztatowe, napoje, posiłek, certyfikat ukończenia projektu otwartego oraz działania przed i po projekcie otwartym opisane na stronie vando.pl.
 3. Cena projektu otwartego nie obejmuje noclegu, kosztów dojazdu Uczestnika oraz kosztów parkingu, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 4. Ceny podane w ofercie projektów otwartych są cenami netto i dodany do nich zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 5. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za projekt otwarty. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawi fakturę pro forma. Faktura pro forma powinna być opłacona przez zgłaszającego najpóźniej na 7 dni od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 6. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia projektu otwartego, do godziny 12:00, w formie pisemnej. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą projektu otwartego.
 7. Opłatę za projekt otwarty należy wnieść na konto bankowe podane na fakturze pro forma.
 8. W tytule przelewu należy podać: kod projektu otwartego, temat, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy. 
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu projektu otwartego i wysłana na adres wskazany w Zgłoszeniu.

VI. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU projektu otwartego PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu projektu otwartego lub do odwołania projektu otwartego w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba Uczestników.
 2. Organizator, w wypadku odwołania lub zmiany terminu projektu otwartego informuje (pisemnie poprzez wiadomość e-mail)  o tym fakcie Zgłaszającego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do 3 – krotnej zmiany terminu projektu otwartego i jednocześnie wpłata zostaje przeniesiona na nowy termin projektu otwartego, w takim przypadku uczestnik nie ma prawa do wnioskowania o zwrot zaliczki/ przedpłaty.
 4. Organizator poinformuje e-mailem lub telefonicznie Zgłaszającego o wyznaczeniu nowego terminu projektu otwartego.

VII. REKLAMACJE

 1. Każdy uczestnik projektu otwartego ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
  • świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
  • niedotrzymania z winy Organizatora określonego w Umowie terminu realizacji usługi.

 2. Reklamację należy złożyć do Dyrektora ds. Realizacji Projektów VandO Sp. z o.o., w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

 4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.

 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. 

 6. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
  • możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie otwartym o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

 8. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW projektów otwartych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790.

Cel przetwarzania danych: wykonanie umowy (realizacja projektu otwratego), możliwość przedstawiania oferty firmy.

Podstawa  przetwarzania danych: wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez zgłaszającego usług), prawnie usprawiedliwiony cel ADO (marketing bezpośredni usług własnych ADO), zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną).

Planowany okres przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną – nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe związane z wystawienie faktury za udział w szkoleniu będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.

Kategorie przetwarzanych danych:

Zgłaszający ma prawo do:

Twój dostęp do danych: dane są dostępne w siedzibie ADO, istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych.

Powierzanie przetwarzania danych: VandO Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz ADO, takim jak: serwis wsparcia technicznego strony WWW, obsługa informatyczna, obsługa marketingowa, biuro rachunkowe.

Udostępnianie danych innym podmiotom: Oprócz podmiotów uprawnionych z mocy przepisów prawa, VandO Sp. z o.o. może udostępnić Państwa dane osobowe innemu podmiotowi w przypadku gdyby zaszła konieczność zabezpieczenia (ochrony) ewentualnych roszczeń, wówczas Państwa dane zostaną przekazane kancelarii prawnej.

Przekazywanie danych  do państw trzecich: VandoO Sp. z o.o. NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie: Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej organizatora. 
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z cookies znajdziesz pod tym adresem: https://vando.pl/ciasteczka.