Regulamin szkoleń otwartych Vando Sp. z o.o.

z dnia 2019-08-26

I. ORGANIZATOR

Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790.

II. DEFINICJE

 1. Projekt otwarty – warsztat, na który może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem warsztatów, organizowane zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie www.vando.pl, zwane dalej Projektem otwartym.
 2. Organizator – Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790
 3. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za projekt otwarty, delegująca Uczestnika projektu otwartego, oraz która wysłała kartę zgłoszenia na projekt otwarty.
 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w projekcie otwartym.
 5. Rezygnacja – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika/uczestników z udziału w projekcie otwartym.
 6. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego formularz, dostępny on-line na stronie vando.pl.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OTWARTYM

 1. Projekty otwarte przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Terminy, tematy projektów otwartych oraz ceny umieszczane są na stronie vando.pl w menu „Projekty otwarte – kalendarz”.
 3. Podstawą uczestnictwa w projekcie otwartym jest zapoznanie się z Regulaminem Projektów Otwartych oraz przesłanie Zgłoszenia na wybrany projekt otwarty. Zgłoszenie dostępne jest na stronie vando.pl przy poszczególnych projektach otwartych.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego Zgłoszenia, Organizator wysyła na wskazany w nim adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 5. Zgłaszający może warunkowo zmienić projekt otwarty, którego dotyczy Zgłoszenie, przy czym zastosowanie mają poniższe warunki:
 • Organizator może zaproponować ten sam projekt otwarty, którego dotyczy Zgłoszenie w innym terminie.
 • Organizator może zaproponować inny projekt otwarty, którego cena jest taka sama, jak cena projektu otwartego w Zgłoszeniu.
 • Warunkiem dokonania zmiany projektu otwartego jest poinformowanie Organizatora przez Zgłaszającego nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem projektu otwartego, którego pierwotnie Zgłoszenie dotyczyło.
 • Opłata za projekt otwarty, którego dotyczyło Zgłoszenie zaliczana jest na poczet nowo wybranego projektu otwartego.
 • Jeśli Zgłaszający nie wskaże nowej daty projektu otwartego, to dotychczasowa opłata jest skuteczna nie dłużej jednak niż 3 miesiące od daty pierwszego Zgłoszenia.
 • Po upływie 3 miesięcy od pierwszego Zgłoszenia oraz w przypadku nie wskazania przez Zgłaszającego nowej daty projektu otwartego, wniesiona opłata stanowi pokrycie strat poniesionych przez Organizatora.

IV. ZAKRES USŁUGI

 1. Organizator realizuje projekt otwarty zgodnie z programem oraz usługami dodatkowymi dostępnymi na stronie internetowej vando.pl. Schemat prowadzenia projektów otwartych jest zgodny z informacjami umieszczonymi w aktualnych ofertach handlowych i ulotkach informacyjnych.
 2. Organizator wyznacza do realizacji projektu otwartego trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
 3. Projekty otwarte odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 4. Projekty otwarte mają charakter warsztatowy i prowadzone są z użyciem odpowiednich dla danego programu metod nauczania.
 5. Uczestnik projektu otwartego otrzymuje w cenie materiały warsztatowe, certyfikat ukończenia projektu otwartego oraz wyżywienie (kawa, herbata, ciasteczka, lunch).
 6. Uczestnik otrzymuje aktualną agendę projektu otwartego wraz z materiałami warsztatowymi nie później niż w dniu rozpoczęcia projektu otwartego.
 7. Każdy z uczestników bezpośrednio po zakończeniu projektu otwartego ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość projektu otwartego.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty za projekt otwarty zgodna jest z obowiązującym cennikiem projektów otwartych zamieszczonym na stronie vando.pl, z uwzględnieniem ewentualnych rabatów udzielonych indywidualnie Zgłaszającemu.
 2. Cena projektu otwartego obejmuje: koszt warsztatu dla jednej osoby, materiały warsztatowe, napoje, posiłek, certyfikat ukończenia projektu otwartego oraz działania przed i po projekcie otwartym opisane na stronie vando.pl.
 3. Cena projektu otwartego nie obejmuje noclegu, kosztów dojazdu Uczestnika oraz kosztów parkingu, o ile oferta nie stanowi inaczej.
 4. Ceny podane w ofercie projektów otwartych są cenami netto i dodany do nich zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 5. Osoby, które wypełniły i przesłały Zgłoszenie zobowiązane są do wniesienia opłaty za projekt otwarty. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wystawi fakturę pro forma. Faktura pro forma powinna być opłacona przez zgłaszającego najpóźniej na 7 dni od daty zgłoszenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 6. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia projektu otwartego, do godziny 12:00, w formie pisemnej. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą projektu otwartego.
 7. Opłatę za projekt otwarty należy wnieść na konto bankowe podane na fakturze pro forma.
 8. W tytule przelewu należy podać: kod projektu otwartego, temat, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę firmy. 
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona po zakończeniu projektu otwartego i wysłana na adres wskazany w Zgłoszeniu.

VI. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU PROJEKTU OTWARTEGO PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu projektu otwartego lub do odwołania projektu otwartego w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba Uczestników.
 2. Organizator, w wypadku odwołania lub zmiany terminu projektu otwartego informuje (pisemnie poprzez wiadomość e-mail)  o tym fakcie Zgłaszającego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do 3 – krotnej zmiany terminu projektu otwartego i jednocześnie wpłata zostaje przeniesiona na nowy termin projektu otwartego, w takim przypadku uczestnik nie ma prawa do wnioskowania o zwrot zaliczki/ przedpłaty.
 4. Organizator poinformuje e-mailem lub telefonicznie Zgłaszającego o wyznaczeniu nowego terminu projektu otwartego.

VII. REKLAMACJE

 1. Każdy uczestnik projektu otwartego ma prawo wniesienia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi edukacyjnej, w szczególności:
  • świadczenia usługi edukacyjnej w zakresie merytorycznym, metodycznym lub organizacyjnym w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
  • niedotrzymania z winy Organizatora określonego w Umowie terminu realizacji usługi.

 2. Reklamację należy złożyć do Dyrektora ds. Realizacji Projektów VandO Sp. z o.o., w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

 4. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.

 5. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. 

 6. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 7. W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje:
  • częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej,
  • możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie otwartym o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

 8. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW OTWARTYCH

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Vando Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 37 lok. 24, 00-873 Warszawa, tel. +48 797 716 347, hello@vando.pl, vando.pl, NIP: 9512485790.

Cel przetwarzania danych: wykonanie umowy (realizacja projektu otwratego), możliwość przedstawiania oferty firmy.

Podstawa  przetwarzania danych: wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez zgłaszającego usług), prawnie usprawiedliwiony cel ADO (marketing bezpośredni usług własnych ADO), zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną).

Planowany okres przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną – nie dłużej niż 5 lat. Dane osobowe związane z wystawienie faktury za udział w szkoleniu będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej.

Kategorie przetwarzanych danych:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • telefon komórkowy
 • nauczany przedmiot i/lub stanowisko/funkcja
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do wystawienia faktury

Zgłaszający ma prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych, (nie podanie danych będzie jednak skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie otwartym)
 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego usług własnych VandO Sp. z o.o. (na adres e-mail: hello@vando.pl) 
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody (na adres e-mail: hello@vando.pl)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Twój dostęp do danych: dane są dostępne w siedzibie ADO, istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych.

Powierzanie przetwarzania danych: VandO Sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz ADO, takim jak: serwis wsparcia technicznego strony WWW, obsługa informatyczna, obsługa marketingowa, biuro rachunkowe.

Udostępnianie danych innym podmiotom: Oprócz podmiotów uprawnionych z mocy przepisów prawa, VandO Sp. z o.o. może udostępnić Państwa dane osobowe innemu podmiotowi w przypadku gdyby zaszła konieczność zabezpieczenia (ochrony) ewentualnych roszczeń, wówczas Państwa dane zostaną przekazane kancelarii prawnej.

Przekazywanie danych  do państw trzecich: VandoO Sp. z o.o. NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Profilowanie: Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2019 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej organizatora. 
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.