rozwój kompetencji

Gdy zauważacie spadek jakości, efektywności lub skuteczności działań Waszych menedżerów i pracowników.

Gdy potrzebujecie wzmocnić kompetencje swoich ludzi, poprawić ich sposób działania oraz wzmocnić zaangażowanie w organizację.

Gdy czujecie, że szkolenia “nie działają” i chcecie podejść do rozwoju kompetencji kompleksowo – wprowadzając projekty, wspierające w ocenie efektywności oraz we wdrożeniu nowych umiejętności.

Nasze podejście do rozwoju kompetencji

Rozwój to proces. Nawet, jeśli impulsem jest nagły moment “WOW” –  nowe sposoby działania wymagają przećwiczenia i ugruntowania. Dlatego proponujemy procesy rozwojowe, które ukierunkowane są nie tylko na wiedzę i umiejętności, ale także na zmianę postaw oraz utrwalanie nowych umiejętności. 

Realizujemy kompleksowe projekty rozwoju kompetencjipracowników i menedżerów, które są zorientowane na skuteczne wdrażanie nowych umiejętności. Obejmują one diagnozę, pracę własną, warsztaty, coaching i wsparcie wdrożeniowe. Punktem wyjścia jest zawsze precyzyjne zdefiniowanie potrzeb i rezultatów

Uzupełniamy warsztaty o rozwiązania, które:

 • podczas warsztatów pozwalają skupić się na praktycznym zastosowaniu wiedzy i trenowaniu umiejętności oraz
 • wspierają Uczestników po warsztacie w stosowaniu nowych umiejętności (angażując do tego różne rodzaje wsparcia, począwszy od bezpośredniego przełożonego). 

W zależności od potrzeb Waszej organizacji proponujemy projekty skoncentrowane na rozwoju pojedynczych obszarów kompetencji lub Akademie Rozwoju.

Trzy poziomy rozwoju kompetencji w VandO

 FUNDAMENT

Uczymy nowych kompetencji (np. po awansie na stanowisko kierownicze lub po objęciu nowej funkcji lub wtedy gdy pojawia się potrzeba rozwoju nowej umiejętności na obecnym stanowisku). W ramach szkoleń prowadzonych metodami warsztatowymi pomagamy doprecyzować nową lub aktualną rolę i praktycznie poznać umiejętności, dzięki którym można ją skutecznie realizować.

 DOSKONALENIE

Pomagamy zwiększyć efektywność, koncentrując się nie na podstawach, tylko na praktyce i doskonaleniu sposobów działania. W ramach szkoleń warsztatowych zapraszamy do trenowania konkretnych sytuacji i wspólnego poszukiwania lepszych sposobów postępowania.

 MASTER CLASS

Tworzymy przestrzeń do znajdowania nowych dróg i sposobów działania, a także poszukiwania rozwiązań na konkretne sytuacje Uczestników. Zapraszając do sesji coachingu grupowego, action learning oraz mastermind zapraszamy do wzajemnej inspiracji i przekraczania dotychczasowych przyzwyczajeń.

Proces współpracy w ramach rozwoju kompetencji

1

Określenie celów i potrzeb

Wspólnie doprecyzowujemy Wasze potrzeby, oczekiwania, cele i działania do podjęcia. 

2

Koncepcja

Przedstawiamy proponowany proces działań rozwojowych, obejmujących diagnozę, działania “przed” oraz działania “po”.

3

Diagnoza

Przeprowadzamy diagnozę kompetencji i precyzujemy szczegółowe działania. Oceniamy wstępny poziom wskaźników efektywności.

4

Działania przedszkoleniowe

Zapraszamy Uczestników i innych kluczowych interesariuszy do działań przedszkoleniowych.

Komunikacja projektu rozwojowego

5

Realizacja

Przeprowadzamy szkolenie, stosując różne metody aktywizujące Uczestników do refleksji, doświadczania i samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

6

Działania poszkoleniowe

Po szkoleniu realizujemy uzgodnione działania, które wesprą stosowanie nowych umiejętności w codziennym działaniu.

7

Diagnoza

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań przeprowadzamy ponowną diagnozę kompetencji oraz ocenę wskaźników efektywności.

8

Ewaluacja

Na kolejnych etapach projektu monitorujemy jakość naszych działań, zaś na zakończenie zapraszamy kluczowych Uczestników procesu do oceny zrealizowanego projektu rozwojowego.

Metody pracy

Przed warsztatem zapraszamy Uczestników do zadań przed-szkoleniowych, np. analizy przypadku, auto-obserwacji, obserwacji sytuacji zawodowej. Dodatkowo realizujemy uzgodnione działania dla kluczowych interesariuszy z otoczenia (np. przełożonych Uczestników czy działu HR), np. spotkania inicjujące, warsztaty wspierające.

W ramach działań wspierających wdrożenie nowych umiejętności wprowadzamy ustalone narzędzia, przeznaczone dla Uczestników (np. mini-kursy utrwalające, spotkania mentoringowe, opracowanie Indywidualnych Planów Zmian) oraz innych kluczowych osób z otoczenia Uczestników (np. konsultacje z ekspertem).

Wszystkie nasze szkolenia na poziomie FUNDAMENT i DOSKONALENIE prowadzone są metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników. Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie”, pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki.

Każde ćwiczenie i gra są omawiane. 

Wykorzystujemy takie narzędzia, jak gry symulacyjne, case studies, prace grupowe i indywidualne, by w maksymalnie możliwym stopniu ćwiczyć lub doskonalić określone umiejętności i kompetencje.

Obszary rozwoju kompetencji

 Fundament

Gdy chcecie zbudować wspólne podstawy i wzmocnić kluczowe kompetencje, które wspierają efektywne działanie w sytuacjach zawodowych (pomóc działać “dobrze”)

Bazowe projekty otwarte: 

 • Dialog w komunikacji – warsztat kompetencji komunikacyjnych.
 • Budowanie postawy asertywnej i komunikacja asertywna 
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów i sytuacji trudnych 
 • Efektywna praca w zespole: Ja w zespole
 • Świadomość własnej roli zawodowej

Managerskie projekty otwarte: 

 • Efektywne zarządzanie zespołem: Od ustalania celów po kontrolę
 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników poprzez delegowanie 
 • Skuteczna i efektywna komunikacja managerska
 • Prowadzenie rozmów oceniających i udzielanie feedbacku nastawionego na rozwój 
 • Podstawowe narzędzia pracy projektowej dla menedżerów

Specjalistyczne projekty otwarte:

 • VARTOŚCIowy kontakt z Klientem dla działów obsługi Klientów: W kontakcie pisemnym, telefonicznym i osobistym 
 • Akademia Mediatora
 • Akademia HR

 

 Doskonalenie

Gdy chcecie pogłębić umiejętności i zwiększyć efektywność lub skuteczność działań (pomóc działać “lepiej”)

Interpersonalne projekty otwarte:

 • VARTOŚCIowa komunikacja, czyli jak budować oparte na wartościach relacje, które wspierają współpracę?
 • Konstruktywne / VARTOŚCIowe metody rozwiązywania konfliktów w zespole: negocjacje, mediacje, facylitacja
 • Budowanie współpracy w i pomiędzy zespołami

Managerskie projekty otwarte:

 • Wzmacnianie autorytetu i potencjału przywódczego menedżera 
 • Trudne rozmowy z pracownikami
 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników: Usuwanie przeszkód i angażowanie
 • Budowanie roli “trzeciej strony” w pracy menedżera
 • Wdrażanie i zarządzanie zmianą w organizacji.

Specjalistyczne projekty otwarte:

 • Doskonalenie jakości obsługi Klienta: Budowanie wizerunku organizacji opartego o kryteria jakości 
 • Mediacje gospodarcze w sporach między organizacjami
 • Akademia Trenera

 

 Master class

Gdy chcecie poszukać nowych dróg i rozwiązań (utrwalić, zmienić perspektywę, zainspirować do działania “inaczej”)

Doskonalące projekty otwarte

Warsztaty realizowane w formie symulacji, warsztatów facylitowanych, coachingu grupowego, mentoringu lub mastermind, podczas których pracujemy z Waszymi konkretnymi wyzwaniami w obszarach:

 • kompetencji menedżerskich, przywództwa, budowania autorytetu
 • doskonalenia jakości współpracy (w zależności od potrzeb Uczestników sięgające do obszaru komunikacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji asertywnej itp.) 
 • jakości obsługi klientów i kontaktu z Klientami

Warsztaty realizowane w firmie symulacji z omówieniem:

 • “Praktyka mediacji”
 • “Praktyka negocjacji”
 • “Praktyka komunikowania zmian”

 

Indywidualne procesy rozwojowe

Gdy potrzebujecie wsparcia dla pojedynczych pracowników, by bardziej efektywnie realizowali swoją rolę, zwiększyli pewność siebie lub poradzili sobie z przeszkodami.

Indywidualne procesy rozwojowe (coachingowe oraz coachingowo-doradcze), skierowane do pracowników organizacji z różnych szczebli, m.in. kadry zarządzającej, kadry kierowniczej, specjalistów. Ich celem jest przede wszystkim wsparcie w rozwoju konkretnych kompetencji lub poradzenie sobie z konkretnym wyzwaniem zawodowym.

Przykładowe zakresy sesji, z jakimi pracowaliśmy:

 • doprecyzowanie własnej roli, w kontekście celów, oczekiwań, uporządkowania sposobów współpracy z powiązanymi działami, świadomego budowania autorytetu zawodowego
 • wzmocnienie pewności siebie w kontakcie zespołem, z Klientami, współpracownikami, Partnerami biznesowymi; także budowanie postawy asertywnej
 • uporządkowanie sposobu zarządzania zespołem, w szczególności podział zadań, delegowanie odpowiedzialności na niższe szczeble, budowanie współodpowiedzialnego zespołu
 • wzmocnienie jakości współpracy z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem biznesowym

Realizujemy także coaching onboarding, wspierający wdrożenie pracownika na nowe stanowisko pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem – Rozwoju kompetencji pracowniczych – Inspiracje dla przełożonych, którego Autorką jest Joanna Telus, który ma stanowić inspirację dla osób zarządzających firmą, kierujących zespołami czy decydujących w organizacji w zakresie rozwoju kompetencji pracowników (s. 40-41).

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem – Rozwoju kompetencji pracowniczych – Inspiracje dla przełożonych, którego Autorką jest Joanna Telus, który ma stanowić inspirację dla osób zarządzających firmą, kierujących zespołami czy decydujących w organizacji w zakresie rozwoju kompetencji pracowników (s. 40-41).