Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

 

Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

 

MTQ48 to test psychometryczny mierzący odporność psychiczną. Odporność psychiczna stanowi cechę osobowości determinującą w znacznym stopniu sposób, jak ludzie reagują na wyzwania, stres i presję niezależnie od okoliczności.

Odporność psychiczna to zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją niezależnie od okoliczności. Determinuje ona sposób reagowania na stres. 

Jest głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników.

Odporność psychiczna – to „coś”, co sprawia, że osoby z takimi samymi kwalifikacjami i w takim samym otoczeniu są (lub nie są) skuteczne i efektywne oraz osiągają (lub nie osiągają) maksymalne rezultaty działań.

 

Model odporności psychicznej opracowanego przez AQR International wyróżnia cztery filary odporności psychicznej, które diagnozowane są kwestionariuszem MTQ:

 • wyzwanie (challenge): postrzeganie wyzwania jako szansy;
 • pewność siebie (confidence): wysoki poziom wiary w siebie;
 • zaangażowanie (commitment): wytrwałość w realizowaniu zadań;
 • kontrola/poczucie wpływu (control): przekonanie o tym, że kontroluje się swój los.

 

 

Model Odporności Psychicznej MTQ48

 

 

Autorzy modelu – Doug Strycharczyk i Peter Clough – wskazują, że mimo, że odporność psychiczna ma swoje źródło w genach, to z każdym z filarów możemy pracować rozwojowo: wzmacniając go lub dając osobom bardziej wrażliwym psychicznie (nie słabym!) „drabinę psychologiczną”, dzięki której mogą działać tak, jakby były bardziej odporne psychicznie.

Model odporności psychicznej - Test MTQ48 - VandO

 

 

Kiedy warto diagnozować siłę i odporność psychiczną?

 

 

Podniesienie skuteczności:

 • gdy pracownik ma niską skuteczność działań, mimo podjętych działań rozwojowych wewnątrzorganizacyjnych i menedżerskich;

 • gdy organizacja lub przełożony chce wesprzeć pracownika, który ma zadowalającą skuteczność działań, by osiągał jeszcze lepsze rezultaty;

 • gdy pracownik jest mniej skuteczny (niż standardowo) w sytuacjach zmian i wyzwań.

 

 
Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

Rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna, planowanie sukcesji:

 • w ramach sesji Assessment Center lub wywiadu rekrutacyjnego, gdy stanowisko na które prowadzona jest rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna wymaga wysokiej odporności na stres i umiejętności, należy zdiagnozować siłę i odporność psychiczną na etapie rekrutacji.

Wsparcie w zmianie

 • gdy pracownik (lub grupa pracowników) przygotowywany jest do zmiany lub nowych wyzwań, które znacznie zmieniają dotychczasowe ramy działania.

 

 

Po co warto diagnozować siłę i odporność psychiczną?

 

By wesprzeć pracowników w:

 • podnoszeniu samoświadomości w zakresie przyczyn i sposobów reagowania na wyzwania otoczenia;
 • podnoszeniu skuteczności własnych działań dzięki wypracowaniu strategii działania „na trudne czasy”;
 • podnoszeniu poczucia pewności siebie i własnej wartości (a tym samym wzmacnianiu dobrostanu pracowników);
 • bardziej skutecznym i efektywnym radzeniu sobie z sytuacjami zmiany, stresującymi, kryzysowymi, konfliktowymi;
 • optymalnym wykorzystaniu własnego potencjału pomimo przeszkód.
Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
Test Odporności Psychicznej MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

By wesprzeć organizację w:

 • planowaniu działań wzmacniających codzienną skuteczność i efektywność pracowników, szczególnie w przypadku stanowisk szczególnie narażonych na stres i wyzwania;
 • planowaniu działań wzmacniających codzienną skuteczność i efektywność menedżerów;
 • edukowaniu menedżerów, jak mogą wzmacniać swoich pracowników dzięki odpowiedniemu zarządzaniu zespołem na poziomie zadania, grupy i pojedynczego pracownika;
 • zwiększeniu skuteczności prowadzonych procesów rekrutacyjnych w przypadku stanowisk szczególnie narażonych na stres, zmianę, niepewność, wyzwania psychiczne (np. sprzedaż);
 • monitorowaniu formy psychicznej pracowników i podejmowaniu odpowiednio zaprojektowanych działań naprawczych w przypadku ich spadku;
 • zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników;
 • wzmacnianiu wizerunku dbającego o dobrostan pracowników.

 

 

Obejrzyj nagranie z webinaru – Siła i odporność psychiczna. Jak może nas wesprzeć test MTQ48?

 

Czy firmy mogą pomóc pracownikom w podnoszeniu się w trudnych sytuacjach? Skąd mogą wiedzieć, komu i dokładnie jakie wsparcie we wzmacnianiu wytrzymałości psychicznej jest potrzebne? 

Podczas webinaru poruszyliśmy następujące tematy:

 • Czym jest „siła i odporność psychiczna” wg definicji AQR International? Kiedy i dlaczego ta wiedza może być ważna dla firmy?
 • Diagnoza siły i odporności psychicznej: Kwestionariusz MTQ48. Procedura badania, wyniki, feedback.
 • Znam wyniki diagnozy… I co dalej?

Zapraszamy do webinaru, w którym ekspert VandO, Magdalena Robak opowiada o narzędziu.

Chcesz przeprowadzić Test MTQ48 dla siebie lub swojego zespołu? Dodatkowo zapewniamy konsultacje z certyfikowanym diagnostą MTQ48 (siła i odporność psychiczna) oraz ILM72 (styl przywództwa).

Napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie coś specjalnego!