Akademia Menedżera

Akademia koncentruje się na priorytetowej roli menedżera, jako ogniwa pomiędzy wizją i strategią firmy, a ich realizacją przez pracowników.  

Uczestnicy będą praktycznie pogłębiać swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania zespołem, w tym w szczególności komunikowania celów firmy podwładnym tak, aby były one skutecznie realizowane, delegowania uprawnień oraz tworzenia zasad efektywnej współpracy z podwładnymi,  a także w ramach zespołu. 

Uczestnicy poznają metody efektywnego zarządzania pracą zespołu, które umożliwią im skutecznie realizować cele.

Dowiedzą się, jak można i warto motywować ludzi uwzględniając różnice pokoleniowe. Podczas szkoleń położony zostanie także nacisk na znalezienie optymalnego połączenia roli zadaniowej oraz relacyjnej przełożonego – tak, aby stworzyć efektywny, skuteczny i twórczy, współpracujący i szanujący się zespół pracowników.

Projekt Akademia Menedżera jest dedykowany osobom pełniącym funkcje kierownicze z różnym stażem i doświadczeniem, którym zależy na rozwoju i doskonaleniu swoich umiejętności.

Rozwijane kompetencje

 • Określenie, doprecyzowanie swojej roli jako menedżera.
 • Tworzenie wizji zespołu spójnej z misją i celami strategicznymi firmy.
 • Organizacja pracy własnej i zespołu.
 • Informowanie o celach i zadaniach z uwzględnieniem ich funkcji motywacyjnej.
 • Delegowanie zadań z uwzględnieniem poziomu dojrzałości organizacyjnej pracownika i charakteru zadania.
 • Egzekwowanie wykonania zadań z elementami oceny pracowniczej; monitorowanie i ocena pracy zespołu.
 • Skuteczna komunikacja z zespołem i do zespołu.
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 • Wdrażanie zmiany do zespołu.
 • Zaangażowanie zespołu poprzez kreowanie kultury współodpowiedzialności.

 

Wykorzystywane narzędzia i metody 

Test Talentów Gallupa 

 

 • Otrzymujesz Indywidualny Raport CliftonStrengths34
 • Test Talentów Gallupa sprzyja rozwojowi i daje możliwość pełnego wykorzystania potencjału pracownika.
 • Zwiększa poziom satysfakcji pracownika z wykonywanych zadań, a także wpływa na podejmowanie przez niego nowych wyzwań.
 • Jakie są różne modele kompetencyjne – ich wady i zalety?
 • Co warto uwzględnić w budowaniu modelu kompetencyjnego w swojej organizacji?
 • Dlaczego warto zaplanować system rozwoju kompetencji pracowników?
 • Jak wzmocnić zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników poprzez odpowiednie zarządzanie kompetencjami pracowników?

3 sesje coachingowe

 

 • 1 sesja omawiająca Twoje talenty, 2 sesje rozwojowe)
 • W ramach sesji  Uczestnicy pracują na własnych celach rozwojowych i biznesowych. Wspólnie z coachem  opracowują plan działania w kierunku ich realizacji.
 • Sesje coachingowe stanowią integralną część Akademii Menedżera. Odbywają się zdalnie.

Symulacja SmileUrbo

 

 • Uczestnictwo w symulacji grupowej dla menedżerów SmileUrbo.
 • SmileUrbo to innowacyjne narzędzie edukacyjne – interaktywna i angażująca gra symulacyjna z podziałem na role, która jest przeznaczona dla menadżerów z każdego poziomu zarządzania organizacją i stawia graczom realne wyzwania.
 • Dzięki założonym wskaźnikom efektywności, pozwala dostrzec wpływ działania poszczególnych osób na wynik organizacji.

Program Akademii Menedżera – główne zagadnienia

 

Moduł 1: Ja jako menedżer (1 dzień)

 • Rola menedżera zespołu i jego misja.
 • Świadomość roli menedżerskiej – czynniki wpływające na kształtowanie się świadomości roli.
 • Trójkąt sukcesu organizacji i działania menedżera wspierające działania organizacji.
 • Poziomy budowania autorytetu.
 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny.
 • Stworzenie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
 • Określenie ram współpracy.

 

Moduł 2: Ja i mój zespół (1 dzień)

 • Czynniki zwiększające skuteczność pracy zespołu – zaangażowanie, motywacja, sprzyjający klimat.
 • Określenie ram współpracy z zespołem i poszczególnymi pracownikami.
 • Określenie zasad komunikacji w grupie i z menedżerem. Procedury eskalacji – z czym do kogo?
 • Charakter relacji menedżera ze współpracownikami jako istotny element budowania zaangażowania.

 

Moduł 3: Kompetencje Menedżerskie – Symulacja Smileurbo (2 dni)

 • Dysfunkcje pracy zespołowej.
 • Wpływ postaw i wartości menedżera na wynik pracy w zespole.
 • Zasady współpracy – cel indywidualny i cel zespołowy – komunikacja celów.
 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość.
 • Podejmowanie decyzji i ich konsekwencje oraz wpływ na wyniki zespołowe.
 • Konflikt w zespole – komunikacja w konflikcie – koło konfliktu.
 • Style komunikacyjne i style funkcjonowania społecznego.
 • Wskaźniki efektywności – gra vs rzeczywistość – określenie wskaźników efektywności współpracy
  i komunikacji w odniesieniu do własnych zespołów.
 • Wskaźniki efektywności współpracy i komunikacji zespołu, w którym pracuję – indywidualne wypracowanie przez każdego Uczestnika szkolenia.
 • Co ja konkretnie mogę zrobić, aby zespół, w którym pracuję miał lepsze wyniki – praca indywidualna każdego Uczestnika szkolenia.

 

Moduł 4: Skuteczność w działaniu – motywowanie i delegowanie. Jak budować zaangażowanie pracowników? (2 dni)

 • Kryteria wyznaczania celów – cele na poszczególne stanowiska i dla poszczególnych pracowników. Metody ustalania celów priorytetowych.
 • Dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych – jak określać kompetencje pracowników?
 • Wydawanie poleceń czy empowerment (delegowanie zadań) – co jest skuteczniejsze w zespole?
 • Jak wydawać polecenia podwładnym tak, by zostały skutecznie zrealizowane i motywowały ludzi?
 • Jak wygląda proces empowerment? Jak realizować jego kolejne etapy, by uchronić się przed menedżerską porażką?
 • Sztuka motywowania – które motywatory, kiedy i wobec kogo stosować?
 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników przez odpowiednią do ich potrzeb motywację.

 

Moduł 5: Talenty zespołu – wykorzystajmy potencjał ludzi (1 dzień)

 • Talenty x Inwestycja = Mocne Strony.
 • Inwestycja jako umiejętności, doświadczenie, wiedza i czas.
 • Sformułowanie indywidualnego planu rozwoju dla siebie i dla zespołu.
 • Tworzenie sojuszy opartych na mocnych stronach.
 • W jaki sposób zwiększyć efektywność wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników wykorzystując jego talenty.

 

Moduł 6: Wdrażanie zmiany – symulacja (1 dzień)

 • Zasady zarządzania zmianą w zespołach.
 • Jak zaplanować komunikację w zmianie?
 • Przeciwnicy zmian, buntownicy i sprzymierzeńcy – zarządzanie ludźmi w zmianie.
 • Jak sobie radzić z oporem w procesie zmiany?

 

Zakończenie. Podsumowanie Akademii Menedżera.

Czas trwania: 64 godziny (8 spotkań po 8 godzin) + 2 godziny sesji autodiagnostycznej + 2 sesje rozwojowe

Informacje o szkoleniu

zdjMBL
Joanna Telus - Prezes VandO
zdjMR
Bożena Janowska_Zdjęcie
Prowadzący :    Marta Bober-Lal, Joanna Telus, Magdalena Robak, Anna Brzezińska, Bożena Janowska
Czas trwania:    64 godziny
Cena:                 6400 PLN netto + VAT
07-08.09, 17-18.09, 28-29.09, 05-06.10
12-13.10, 22-23.10, 05-06.11, 16-17.11
05-06.11, 19-20.11, 30.11.-01.12, 07-08.12

Cena obejmuje

Przeprowadzenie szkolenia

Realizację działań wstępnych i poszkoleniowych

Materiały szkoleniowe

Catering i lunch podczas szkolenia

Rejestracja na szkolenie